Kembara Makna

Dalam relung-relung kasih, kita semua bersua dan berjumpa. Ada yang tidak pernah kukenal peribadinya. Tetapi aku tetap sama. Ayah dan ibu darah serupa. Mungkin cara kita melihat diri, mengubah cara kita melihat dunia.

"Sesiapa yang mencari keredhaan Allah menyebabkan manusia lain marah kepadanya, Allah akan terus redha kepadanya dan menjadikan hati-hati orang lain juga redha kepadanya. Sesiapa yang mencari keredhaan manusia, menyebabkan Allah murka kepadanya, Allah akan terus murka kepadanya, dan menjadikan manusia lain benci kepadanya." Mawquf, Sahih Ibn Hibban, Kitab al-Bir wa al-Ihsan, No. Hadith 276

Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi

Posted by Ahmad Saifuddin Sunday, June 10, 2012

Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi adalah susunan Arent J. Wensinck seorang orientalis. Wensinck tidaklah menyusun Mu’jam ini berseorangan, beliau dibantu oleh beberapa orientalis yang lain seperti Dr. Y. B. Monsej dari Universiti Leiden, Y. B. Dye Hasz, Y. B. Fonne Lone, Y. T. B. Dye Barwin dan Y. B. R. Herman. Penyusunan Mu’jam ini juga turut dibantu oleh Muhammad Fu’ad Abd al-Baqiy dari Mesir.

Kitab ini mempunyai indeks hadith-hadith dari sembilan buah kitab hadith utama atau lebih dikenali dengan panggilan Kutub al-Tis’ah. Kutub al-Tis’ah bermaksud sembilan kitab hadith utama iaitu, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa’i, Muwatta’ Malik, Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad. Oleh kerana itulah ia sudah memadai apabila kita merujuk kitab Mu’jam ini dalam mencari hadith-hadith yang terdapat di dalam sembilan buah kitab hadith tersebut. Cetakan manakah sembilan buah kitab hadith yang digunakan oleh penyusun Mu’jam ini? Berikut adalah cetakan kitab-kitab tersebut :-

  1. Sahih Bukhari – iaitu kitab yang diletakkan nombor oleh Muhammad Fu’ad Abd al-Baqiy, sepertimana cetakan al-Maktabah al-Islamiyyah, Istanbul, Turki, tahun 1979M. Cetakan ini terdapat dalam 4 jilid dan terbahagi kepada 8 juzuk. Atau seperti mana kitab syarah Sahih Bukhari iaitu Fath al-Bari yang disusun oleh al-Syeikh Abdullah bin Abd al-Aziz bin Baz cetakan al-Salafiyyah.
  1. Sahih Muslim – dicetak oleh Percetakan ‘Isa al-Babiy al-Halabiy di Kaherah pada tahun 1374 H / 1955-1956 M. Cetakan ini sebanyak 5 juzuk dan juzuk yang kelima dimasukkan indeks hadith yang dilakukan oleh Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqiy.
  1. Sunan Tirmizi – cetakan yang telah ditahqiq dan diletakkan nombor oleh Syeikh Ahmad Syakir bagi juzuk pertama dan kedua. Juzuk ketiga – yang  telah ditahqiq dan dinomborkan oleh Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqiy. Juzuk keempat dan kelima – ditahqiq dan dinomborkan oleh Ibrahim Utwah. Namun begitu terdapat sedikit perbezaan susunan nombor bagi juzuk pertama dan kedua dengan Mu’jam Mufahras.
  1. Sunan Abu Dawud – cetakan Kaherah pada tahun 1935 M. Ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid sebanyak 4 jilid.
  1. Sunan al-Nasa`i – kitab syarah oleh Zahr al-Ruba, percetakan al-Syeikh Hasan Muhammad al-Mas’uwdiy dalam 8 jilid.
  1. Sunan Ibn Majah – ditahqiq oleh Muhammad Fu`ad Abd al-Baqiy cetakan Kaherah.
  1. Sunan al-Darimiy – (1) Percetakan Hajariyyah tahun 1293 H. (2) Cetakan Dar Ihya’ al-Sunnah al-Nabawiyyah di Beirut dengan tahqiq oleh al-Sayd ‘Abdullah Hasyim al-Yamani.
  1. Muwatta’ Imam Malik – dengan tahqiq Muhammad Fu`ad ‘Abd Baqiy dalam dua jilid cetakan Kaherah.
  1. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal – cetakan al-Maymaniyyah, Mesir pada tahun 1313H dalam 6 jilid. Cetakan ini terdapat di Perpustakaan di Jabatan al-Quran dan Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Penulis selalu menggunakan cetakan ini apabila melakukan takhrij al-hadith dengan menggunakan Mu'jam al-Mufahras ini.

Dr. Mahmud al-Tahhan meletakkan kitab ini di dalam kaedah yang khusus dalam proses mentakhrij hadith. Sekiranya kita menggunakan kaedah melalui lafaz awal matan ia memerlukan kita mengesahkan terlebih dahulu lafaz tersebut adalah lafaz yang pertama dengan tepat. Jadi, sekiranya kita ingin mencari hadith menggunakan lafaz yang berada di tengah atau diakhir matan, sudah tentu sukar untuk mencarinya dengan kaedah lafaz pertama. Jadi dengan adanya kaedah dan kitab Mu’jam ini, ia akan lebih memudahkan kita untuk mencari hadith.

Senarai sarjana dan orientalis yang terlibat bagi menyiapkan jilid pertama.Kebanyakan orientalis yang terlibat adalah antara pakar-pakar dalam bidang manuskrip dan ilmu-ilmu Islam. Contoh, J. Horovitz adalah seorang Yahudi antara pentahqiq awal yang mentahqiq Tabaqat Ibn Sa'ad dan beberapa karya sejarah Islam lain. A. Guillaume pula adalah penterjemah Sirah Ibn Hisyam. P. Voorhoeve pula merupakan pakar manuskrip karya-karya sarjana Islam. Walau bagaimanapun, ada di antara mereka yang menulis buku-buku yang prejudis kepada Islam.

0 comments

Post a Comment